Disclaimer


 • Concorde Group heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Concorde Group garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Concorde Group sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
 • Concorde Group respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele en andere rechten van derden. Concorde Group spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Concorde Group. Indien u ondanks deze inspanningen van Concorde Group meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Concorde Group gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Concorde Group via het volgende e-mailadres: info@concorde.nl.
 • De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Concorde Group heeft geen zeggenschap over deze websites. Concorde Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Concorde Group is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.
 • Concorde Group spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Concorde Group legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Concorde Group is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Privacy Statement

Concorde Group respecteert de privacy van de gebruikers van van deze website en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Concorde Group gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Concorde Group gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

 • Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Concorde Group met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Concorde Group. Door gebruik te maken van de website van Concorde Group geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.
 • Concorde Group verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door Concorde Group aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.
 • Concorde Group zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Concorde Group behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Concorde Group, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Concorde Group zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.
 • Concorde Group draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Concorde Group bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.
 • Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vertaaldiensten (voor tolkdiensten, zie onderaan)

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes gedaan door of overeenkomsten en onderhandelingen aangegaan met Concorde Group BV, hierna te noemen "Concorde", met betrekking tot de verrichting van diensten door Concorde.
1.2 Concorde aanvaardt geen algemene voorwaarden die door de klant worden uitgegeven; tenzij schriftelijk anders door Concorde wordt bevestigd, zijn dergelijke algemene voorwaarden niet van toepassing.
1.3 Aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien daarvan aantekening is gemaakt in de opdrachtbevestiging of het contract.

Offertes
2.1 Alle offertes die door Concorde worden uitgebracht, zijn pas bindend nadat de opdracht is bevestigd.

Overeenkomst
3.1 Van een overeenkomst tussen de klant en Concorde wordt geacht sprake te zijn zodra Concorde de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Eventuele aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen met betrekking tot de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Concorde zijn bevestigd.
3.3 In de opdrachtbevestiging of het contract worden de door Concorde te verrichten diensten gespecificeerd.

Prijzen en tarieven
4.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 De algemene prijzen en tarieven van Concorde kunnen worden gewijzigd in geval van een extern opgelegde verhoging van met het project verband houdende kosten.
4.3 Vaste prijzen gelden uitsluitend per project en zolang de specificaties voor het project, als bedoeld in lid 3.3, ongewijzigd blijven. Eventuele aanvullende diensten worden door Concorde afzonderlijk in rekening gebracht.
4.4 Concorde heeft recht op vergoeding van eventuele extra, ten behoeve van de klant gemaakte kosten die niet met name in de opdrachtbevestiging of in het contract staan vermeld. Extra kosten omvatten, zonder beperking, de kosten van koeriers en reiskosten.

Betaling
5.1 Concorde behoudt zich het recht voor om na bevestiging van de opdracht een aanbetaling te verlangen of om vóór voltooiing van het project de eindfactuur te verzenden.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen na de factuurdatum.
5.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant rente verschuldigd over alle achterstallige bedragen, welke rente zal worden berekend tegen een percentage van één twaalfde van de Nederlandse wettelijke rente per maand vanaf de datum waarop de betaling oorspronkelijk verschuldigd was, zonder dat een nadere herinnering of ingebrekestelling vereist is. Concorde behoudt zich het recht voor eventuele verdere leveringen aan de klant op te schorten totdat de betaling in zijn geheel is voldaan.
5.4 Betalingen die door de klant worden gedaan, worden eerst verrekend met eventuele openstaande rente en onkosten en daarna met de langst openstaande facturen, ongeacht beweringen van de klant dat betaling tot voldoening van een latere factuur strekt.

Onderaannemers
6.1 Concorde heeft het recht om de overeenkomst te laten uit te voeren door een derde.

Eigendom van auteursrecht
7.1 De eigendom van exemplaren van geleverde vertalingen en het auteursrecht op eventuele software blijven bij Concorde berusten totdat de volledige prijs van de vertaling/software en eventuele overige bedragen die de klant aan Concorde verschuldigd is, volledig zijn voldaan. De klant heeft de vertaling/software in fiduciaire eigendom voor Concorde tot het moment van volledige voldoening; indien op de vervaldag geen volledige betaling is ontvangen, heeft Concorde het recht te verlangen dat alle bestaande exemplaren van de vertaling onmiddellijk worden geretourneerd.
7.2 De feitelijke vertaler behoudt het theoretische auteursrecht ingeval dit in verband met de opdracht van belang wordt.

Uitvoeringsdata
8.1 De levertijdstippen, als bedoeld in de aanbieding, de opdrachtbevestiging en eventuele overeenkomsten, worden naar beste weten van Concorde bepaald en worden zo veel mogelijk gerespecteerd. Ze zijn echter niet bindend.
8.2 Overschrijding van de levertijdstippen, om welke reden dan ook, geeft de klant op generlei wijze recht op schadevergoeding, vrijstelling van de overeenkomst of niet-nakoming van een of meer verplichtingen die hem zijn opgelegd door de overeenkomst in kwestie of door enige andere daarmee samenhangende overeenkomst. In geval van overmatige overschrijding van de levertijd, zulks naar het oordeel van Concorde, zal laatstgenoemde echter nadere onderhandelingen met de klant aangaan.
8.3 Elke partij is verplicht om de andere partij in kennis te stellen indien vertraging in haar nakoming wordt verwacht.

Verplichtingen van de klant
9.1 De klant dient Concorde te voorzien van alle informatie en materiaal die nodig zijn voor de verlening van de overeengekomen diensten.
9.2 Met betrekking tot de te leveren vertaaldiensten dient de klant op of voor de datum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld schriftelijk zijn goedkeuring te geven aan de door Concorde voorgestelde terminologielijst op basis waarvan de vertalingen zullen worden gemaakt.
9.3 Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in de vorige twee leden, komt de oorspronkelijke uitvoeringsdatum te vervallen en dienen beide partijen een nieuwe datum overeen te komen.

Kosten van oponthoud en annulering
10.1 In geval van oponthoud aan de zijde van de klant, dient de klant voor elk oponthoud de kosten aan Concorde te vergoeden van de niet-gebruikte productietijd voor iedere vertaler die voor het project is ingeschakeld en door Concorde is gereserveerd. De vergoeding zal worden berekend op basis van de tarieven die in het contract of in de opdrachtbevestiging staan vermeld.
10.2 Indien het oponthoud, als bedoeld in het vorige lid, langer is dan vier weken, is over de periode daarna geen verdere vergoeding voor de kosten van niet-gebruikte productietijd verschuldigd.
10.3 Indien de klant het noodzakelijk acht om een opdracht te annuleren, is de klant de volgende vergoeding aan Concorde verschuldigd:

 • In geval van annulering tot vier weken vóór de startdatum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld: 15% van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging.
 • In geval van annulering na de startdatum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld: 15% van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging, plus een gedeelte van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging dat proportioneel is aan de reeds verleende diensten, zulks berekend in productie-uren.

Klachten
11.1 Voor de deugdelijkheid van een klacht betreffende door Concorde verleende diensten dient Concorde binnen 14 dagen na de datum waarop de door Concorde te leveren artikelen naar de klant zijn verzonden, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de klacht. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om betaling op te schorten.
11.2 Klachten die binnen de termijn, als in het voorgaande lid bedoeld, zijn ingediend, zullen worden onderzocht; voor zover de klacht, gelet op de specificaties van de overeenkomst, gerechtvaardigd is, zal Concorde naar beste kunnen trachten de bron van de klacht te corrigeren.

Geheimhouding
12.1 Concorde en/of haar onderaannemers verplichten zich ertoe om alle over de klant verworven of van de klant verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. De klant dient zich ertoe te verplichten om alle over Concorde verworven of van Concorde verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Concorde is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het zoek raken, verloren gaan of beschadigd raken van materiaal dat aan haar is toevertrouwd.
13.2 Concorde is niet aansprakelijk voor schade die door de klant wordt geleden als gevolg van twijfelachtige nakoming of niet-nakoming van de overeenkomst, tenzij dergelijke schade specifiek door Concorde wordt veroorzaakt. Evenmin is Concorde aansprakelijk voor eventuele schade die door de klant wordt geleden als gevolg van onjuiste nakoming van de overeenkomst, indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend, niet redelijkerwijs evenredig is aan de omvang van het werk dat op grond van de overeenkomst door Concorde moet worden uitgevoerd. Concorde is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van een tekst die zij heeft vertaald. De aansprakelijkheid van Concorde kan nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat met betrekking tot de opdracht in kwestie aan de klant in rekening is gebracht. De klant vrijwaart Concorde tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Overmacht
14.1 Indien Concorde als gevolg van overmacht wordt belet om haar verplichtingen na te komen, is Concorde niet langer gehouden om zich aan het productieschema te houden.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarin de klant niet in redelijkheid van Concorde kan verlangen dat zij haar verplichtingen nakomt, ongeacht of de omstandigheden in kwestie hadden kunnen worden voorzien. Overmacht omvat ook oorlog en oorlogsgeweld, vijandelijkheden, brand, de afkondiging van verordeningen die de nakoming van verplichtingen beperken, belemmeren of beletten, volledige of gedeeltelijke verstoring van de activiteiten van het bedrijf van Concorde of onder de leveranciers van Concorde, buitensporige ziekte onder de werknemers van Concorde, of niet-nakoming door derden.

Beëindiging
15.1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • de andere partij krachtens de contractbepalingen in gebreke is en het gebrek niet verhelpt binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin het gebrek staat aangegeven;
 • de andere partij in staat van insolventie geraakt, het waarschijnlijk is dat zij failliet wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld, er een bewindvoerder over haar wordt aangesteld of zij wordt geliquideerd, zij de bedrijfsvoering staakt, of - indien de andere partij uit een of meer personen bestaat - in geval van het overlijden van die perso(o)n(en).

Overdracht van de overeenkomst
Noch Concorde noch de klant heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in enige overeenkomst zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij over te dragen.

Geschillen
Alle geschillen of rechtsvorderingen die uit de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank in Amsterdam, onverminderd het recht van Concorde om als eiser een vordering in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank in een door de klant aan te wijzen plaats.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst, in de ruimste zin, is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden van Concorde Group BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam, onder nummer 3365.


Algemene bemiddelings- en verkoopvoorwaarden tolkdiensten

Algemeen
Onder "opdrachtgever" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van of gedetailleerde informatie heeft gevraagd over de bemiddeling van Concorde Group. Onder "medewerkenden" wordt verstaan de personen die door bemiddeling van Concorde Group in contact zijn gebracht met de (mogelijke) opdrachtgever.

Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens, indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de opdrachtgever resp. medewerkenden, die hiermede niet zijn aanvaard en schriftelijk zijn verworpen.

Aanbiedingen
Alle door Concorde Group gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

Vertrouwelijk 
Alle gegevens betreffende Concorde Group dienen door de opdrachtgever en de medewerkende(n) als vertrouwelijk beschouwd te worden.

Overeenkomsten
Concorde Group verplicht zich de overeenkomst met de opdrachtgever enerzijds en de medewerkende(n) anderzijds na te komen doch niet dan nadat zij schriftelijk door haar is bevestigd. Concorde Group beschouwt de bevestiging door de opdrachtgever resp. medewerkende(n) voor akkoord ondertekend als deze niet binnen 48 uur schriftelijk heeft gereageerd.

Bemiddeling/Levering 
De bevestiging van Concorde Group betekent in principe een werkovereenkomst tussen opdrachtgever en medewerkende(n). Het betekent geen dienstbetrekking voor één der partijen. De medewerkenden dragen zelf zorg voor betalingen van belastingen en premies. De medewerkenden, die door bemiddeling van Concorde Group voor de opdrachtgever zullen werken, verrichten deze werkzaamheden voor het risico van de opdrachtgever. Schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de medewerkenden zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. (Burgerlijk Wetboek).

Werktijd 
De werktijd van de medewerkenden gaat in op het moment dat hij/zij zijn/haar woonhuis verlaat tenzij hij/zij in dezelfde gemeente woont als daar waar hij/zij te werk gesteld zal worden. Voor hostesses geldt een minimumwerktijd van vier uur.

Aansprakelijkheid 
Concorde Group of medewerkende(n) is (zijn) niet aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij een van beiden een ernstig persoonlijk verwijt treft. De hoogte van de door de opdrachtgever te verhalen kosten zal nooit de kosten van de vertaling te boven kunnen gaan. Dubbelzinnigheid van de te vertalen teksten of een weergave, mondeling of schriftelijk naar eer en geweten van de medewerkende(n) gedaan, anders bedoeld door opdrachtgever, ontheft de medewerkende(n) van iedere aansprakelijkheid. Zoekgeraakte apparatuur, zoals microfoons, infraroodstralers, ontvangers, hoofdtelefoons e.d., zal worden verrekend met de opdrachtgever tegen de vervangingswaarde. Schade aan Concorde Group toegebracht door grove nalatigheid of wanprestatie door de medewerkende(n), zal door Concorde Group worden verhaald op de betreffende medewerkende(n).

Overmacht 
Indien in geval van overmacht de medewerkende(n) niet in staat is (zijn) zijn/haar (hun) opdracht uit te voeren, kan (kunnen) noch Concorde Group noch de medewerkende(n) hier aansprakelijk voor gesteld worden. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, werkstakingen, brand, vervoersstremming, sabotage, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd.

Reclame 
Reclame dient men schriftelijk en per aangetekende post Concorde Group te doen toekomen binnen acht dagen nadat de aanwezige of vermeende grond tot reclame bekend is geworden.

Betalingen 
Betalingen dienen door de opdrachtgever aan Concorde Group te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Bij betaling na twee weken behoudt Concorde Group zich het recht voor rentekosten van 2% van het factuurbedrag per maand in rekening te brengen. Zodra de incassering van de vordering uit handen wordt gegeven, wordt de vordering verhoogd met alle hiermede gepaard gaande kosten, inclusief een rentepost van 2% van het factuurbedrag per maand, zulks met een minimum van € 175,--. Concorde Group behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen. Deze vooruitbetaling zal verrekend worden met de finale betaling door de opdrachtgever aan Concorde Group. Het is de opdrachtgever verboden betalingen wegens verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan de medewerkende(n) te verrichten. Alle onkosten, zoals reis-, verblijf- en parkeerkosten, worden zonder opslag aan de opdrachtgever doorberekend. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.

Concurrentiebeding
Opdrachtgever zal zich gedurende een periode van 24 maanden onthouden van het geven van opdrachten rechtstreeks aan een vroegere medewerkende, gerekend vanaf het moment dat de betreffende medewerkende door bemiddeling van Concorde Group met de opdrachtgever in contact is gebracht, of na beëindiging van een (ad-hoc)samenwerking. Indien de opdrachtgever binnen de genoemde termijn wordt benaderd door een vroegere medewerkende, door bemiddeling van Concorde Group hem bekend, verplicht hij zich deze medewerkende naar Concorde Group te verwijzen. In geval van overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen zal de opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 1000,-- per overtreding, vermeerderd met € 1000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Voor de medewerkenden in de zin als hiervoor bedoeld, geldt in omgekeerde richting hetzelfde.

Vast dienstverband
Indien gedurende de in artikel 11 gestelde periode opdrachtgever en/of medewerkende een vast dienstverband wenst aan te gaan met respectievelijk een medewerkende of een opdrachtgever, zal Concorde Group, na een schriftelijk verzoek van een der partijen, ontheffing verlenen van artikel 11 indien de verzoeker een bemiddelingsfee vergoedt van 20% van het tussen partijen afgesproken bruto jaarsalaris. Wanneer beide partijen het verzoek tot Concorde Group richten, zullen zij elk 10% van het afgesproken bruto jaarsalaris aan bemiddelingsfee vergoeden.

Annuleringen 
Indien de mondeling of schriftelijk aangegane overeenkomst wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: 

I. Diensten tolken en medewerkende(n) 
a) 50% van het overeengekomen totaalbedrag als Concorde Group minder dan 3 maanden vóór aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering. 
b) 75% van het overeengekomen totaalbedrag als Concorde Group minder dan 2 maanden vóór aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering. 
c) 100% van het overeengekomen totaalbedrag als Concorde Group minder dan 1 maand vóór aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering.

II. Overigen 
a) 100% van het tarief voor contracten tussen Concorde Group en derden die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de opdrachtgever van Concorde Group en Concorde Group.

Recht 
Nederlands recht is van toepassing. Bij geschillen tussen partijen is de bevoegde rechter in het Arrondissement Leiden bevoegd van de onderhavige vordering kennis te nemen. Dit artikel geldt mede als aanwijzing als bedoeld in artikel 17 van het EEG-Executieverdrag.