Gedragscode


1. Concorde is een professionele en vakkundige organisatie en wil dit ook naar buiten toe uitstralen. Van de tolken en vertalers die met Concorde samenwerken wordt verwacht dat zij van onbesproken gedrag en integer zijn. Wij gaan ervan uit dat u altijd representatief bent tijdens uw contacten met de klant.

2. De tolken en vertalers nemen strikte geheimhouding in acht - behoudens wettelijke verplichtingen - van al hetgeen tot hun kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de opdrachtgever alsook de daaraan gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van de opdrachtgever en alle informatie waarover zij in verband met hun werkzaamheden beschikken. Het bespreken van de tolk- of vertaalopdracht of de inhoud daarvan met derden is niet toegestaan.

3. De tolken en vertalers nemen uitsluitend opdrachten aan waarvoor zij de vereiste (taal-)kennis en bekwaamheid bezitten. De tolken en vertalers dienen zich bewust te zijn van de grote verantwoordelijkheid die de taak van tolk en vertaler met zich meebrengt. Zij dienen bij de uitvoering van deze taak hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever te stellen. Zij dienen hun opdrachtgever direct op de hoogte te brengen indien zij zich niet in staat achten de tolk- of vertaalopdracht naar behoren uit te voeren.

4. De tolken en vertalers dragen er zorg voor dat zij hun vakkennis en bekwaamheid op peil houden. Zij streven ernaar, in het besef van hun verantwoordelijkheid, steeds de beste kwaliteit en een optimale dienstverlening te verlenen. Zij verrichten nimmer opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling.

5. De tolken en vertalers zorgen ervoor dat hun onpartijdigheid bij de uitoefening van hun beroep niet in gevaar kan komen. Zij onthouden zich van het tot uitdrukking brengen van een persoonlijke mening. Voor hun diensten ontvangen zij uitsluitend de met Concorde overeengekomen beloning. Elke benadering door derden met het doel de vertaal- of tolkopdracht te beïnvloeden dient direct gemeld te worden bij Concorde.

6. Tolken dienen standaard hun mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur zoals tablet en laptop tijdens de tolkdienst uitgeschakeld te hebben behalve indien dit als hulpmiddel dient tijdens de tolkdienst. Het is dus niet de bedoeling dat u e-mails en/of oproepen tijdens het tolkgesprek bekijkt of beantwoordt, tenzij de klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

7. De tolken en vertalers dragen volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hen verrichte werkzaamheden.

8. De tolken en vertalers zullen geaccepteerde tolk- of vertaalopdrachten in eigen persoon uitvoeren, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever. Zij nemen uitsluitend een opdracht van een collega over indien met Concorde expliciet overeenstemming is bereikt over de overname en voorwaarden waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd.

9. De tolken en vertalers onthouden zich van elke vorm van onwaardig gedrag en onwaardige concurrentie jegens elkander en streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.

10. De tolken en vertalers dienen op tijd aanwezig en beschikbaar te zijn. Hieruit volgt dat tolken en vertalers uitsluitend opdrachten aannemen die qua reisafstand en tijdsplanning haalbaar zijn. De tolken en vertalers dienen zich bewust te zijn van de gevolgen – voor alle betrokkenen – die voortvloeien uit het afzeggen van een opdracht.

11. De tolken voeren telefonische tolkopdrachten uit op hun vaste telefoonlijn. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen mogelijk indien de klant toestemming heeft gegeven en de tolk zich op een rustige plek bevindt.

12. Tolken en vertalers stellen, zodra blijkt dat zij een verplichting niet tijdig of in het geheel niet kunnen nakomen, Concorde daarvan onverwijld in kennis en treden in overleg over het vervolg of het beëindigen van de opdracht.

13. Tolken en vertalers getuigen van respect jegens personen met wie zij beroepsmatig omgaan en onthouden zich daarbij van iedere vorm van ongewenste verbale, non-verbale en fysieke intimiteiten. 

14. Tolken en vertalers onthouden zich ervan gegevens, dan wel informatie, waarvan zij tijdens de uitoefening van hun beroep kennis hebben gekregen, ten eigen voordeel te gebruiken. In het bijzonder mengen zij zich niet in de zakelijke contacten tussen een opdrachtgever (Concorde) en haar klanten.

15. In onze communicatie vinden wij het belangrijk dat er respectvol en fatsoenlijk met elkaar wordt omgegaan, ook in situaties waarin sprake is van irritatie, boosheid of verschil van mening. We willen duidelijk zijn, zodat misstanden en verkeerde verwachtingen kunnen worden voorkomen. Indien de fatsoensnormen overschreden worden, zullen wij het gesprek beëindigen of niet reageren op uw e-mail. Ernstige gevallen kunnen van invloed op onze samenwerking zijn.

16. De tolken kunnen tijdens projecten gesprekken verwachten over uiteenlopende onderwerpen. De gesprekken kunnen gaan over geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, misdrijven, oorlogsgeweld, zedendelicten, traumatische ervaringen etc. Wij verwachten dat de tolk ook bij dit soort onderwerpen een neutrale houding aanneemt en het volledige gesprek vertaalt.