Hoe word ik beëdigd tolk?

Als u beëdigd tolk wilt worden, moet u een verzoek tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) indienen. De inschrijfprocedure bestaat uit drie stappen:

 • Het invullen van een online vragenlijst over uw opleiding(en).
 • Het invullen van het online inschrijfformulier.
 • Het indienen van uw verzoek tot inschrijving.

Voorwaarden

Het Bureau Wbtv beslist of uw wordt ingeschreven in het Rbtv, of u op de Uitwijklijst wordt geplaats of dat uw verzoek wordt afgewezen. Om te worden ingeschreven in het Rbtv gelden per 1 juli 2013 de volgende voorwaarden:

 • U overlegt een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (niet ouder dan 3 maanden) en
 • U overlegt een gewaarmerkt diploma van een tolk- of vertaalopleiding op ten minste bachelorniveau, of
 • U overlegt een getuigschrift van een door de Raad voor Rechtsbijstand erkende tolk- of vertalertoets, of
 • U overlegt een diploma Gerechtstolken in strafzaken of Juridisch vertaler van de Stichting Instituut van Gerechtstolken en –Vertalers (SIGV).

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u alsnog worden ingeschreven in het Rbtv, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U overlegt een originele VOG (niet ouder dan 3 maanden) en,
 • U toont aan dat u zowel de bron- als de doeltaal op minimaal C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen beheerst, en
 • U toont aan dat u minimaal 420 uren scholing heeft gevolgd om uw tolkvaardigheid en –attitude te ontwikkelen, en
 • U heeft minimaal vijf jaren werkervaring als beroepstolk in de betreffende talencombinaties direct voorafgaand aan uw verzoek tot inschrijving in het Rbtv. Van deze vijf jaren heeft u ten minste één jaar werkervaring opgedaan na afronding van de hierboven genoemde scholing.

Om bij de gemeente waarin u woont een VOG aan te vragen, kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier dat het Bureau Wbtv al deels voor u heeft ingevuld.

Naar de rechtbank

Wanneer het Bureau Wbtv beslist dat u wordt ingeschreven in het Rbtv ontvangt u een bewijs van inschrijving. Hiermee kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Elk arrondissement heeft zijn eigen eisen wat betreft beëdiging.

Van de rechtbank ontvangt u vervolgens een uitnodiging om ter zitting te verschijnen. Tijdens de zitting legt u de eed af of doet u de gelofte. De rechter zal u daarna beëdigen en u ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte stuurt u naar het Bureau btv; daarmee is uw dossier compleet en bent u officieel beëdigd tolk en staat u ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.

  

 

Bent u tolk en heeft u een vraag over iets waar u als tolk mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het gebied van beëdiging, administratie of opleiding? Stel uw vraag hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk voor u.

Staat uw vraag er niet bij?