Nieuw Extranet

Binnenkort neemt Concorde een nieuw Extranet in gebruik. In eerste instantie wordt het nieuwe Extranet alleen voor tolken gebruikt, later zal het ook beschikbaar worden voor vertalers. Bent u vertaler dan blijft u voorlopig van het huidige Extranet gebruikmaken. Uw maandelijkse factuur wordt ook nog via het huidige Extranet gegenereerd. Het Extranet wordt duidelijker, makkelijker in gebruik en moderner.


De afgelopen maanden is er door onze ICT-afdeling hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van Extranet en aan nieuwe functies. Omdat er veel nieuwe functies zijn, is er voor gekozen het nieuwe Extranet eerst alleen voor tolkdiensten in gebruik te nemen. Bent u alleen vertaler komt u wel op de vernieuwde inlogpagina, maar wordt u, nadat u hebt ingelogd, meteen naar het huidige Extranet doorgestuurd. Bent u zowel tolk als vertaler, maakt u dus gebruik van zowel het huidige als het nieuwe Extranet. Via een menu bovenin kunt u snel schakelen tussen uw tolkopdrachten en vertaalopdrachten.

Tolken die aan het eind van de maand hun factuur willen genereren, klikken in het nieuwe Extranet in de menubalk op de knop “Factuur” en worden doorgestuurd naar het huidige Extranet.


Nieuwe functies

Beschikbaarheid aanpassen
Vanaf 1 januari 2015 bemiddelt Concorde overwegend in ad hoc telefonische tolkdiensten. Zoals u in onze vorige nieuwsbrief en op onze website hebt kunnen lezen, wordt het uitnodigingsproces geautomatiseerd.

Ons systeem nodigt in eerste instantie tolken uit die zich via Extranet beschikbaar hebben gesteld. Daarom wordt uw beschikbaarheid belangrijker. Op het nieuwe Extranet is het gemakkelijker uw beschikbaarheid aan te passen. U kunt namelijk op de homepagina uw beschikbaarheid snel aanpassen en actueel houden en aangeven via welk telefoonnummer u op dat moment beschikbaar bent.

Beschikbaarheid


Dynamische uurtarieven
Om u meer invloed te geven op het aantal telefonische tolkdiensten dat u uitvoert, kunt u uw uurtarief voor deze diensten aanpassen. Het nieuwe Extranet geeft u inzicht in uw huidige uurtarief per taalcombinatie en het gemiddelde uurtarief van de op dat moment beschikbare tolken per taalcombinatie. Op basis van deze gegevens kunt u uw uurtarief aanpassen.

Op het moment dat u een dienst aanneemt, geldt het tarief dat op dat moment op Extranet staat. U kunt uw tarief dan voor die dienst niet aanpassen.

Er geldt een minimumuurtarief van € 20, en een maximumuurtarief van € 51,60. Het dynamische uurtarief geldt niet voor persoonlijke tolkdiensten.

Aan te nemen tolkopdrachten
Op de homepagina van het nieuwe Extranet ziet u een overzicht van de tolkopdrachten waarvoor u bent uitgenodigd. Op een zogenoemde projectkaart ziet u algemene informatie per opdracht. Met symbolen wordt een aantal eigenschappen van de tolkdienst aangegeven:

  • Eén poppetje betekent dat u als enige bent uitgenodigd,
  • Meerdere poppetjes betekent dat er meerdere tolken zijn uitgenodigd,
  • Een zonnetje betekent dat u voorkeurstolk bent.

Daarnaast ziet u op de projectkaart de datum, de begintijd, de eindtijd, de taalcombinatie, het projectnummer, de opdrachtgever en eventueel de locatie van de tolkdienst.

Aan de kleur van de projectkaart kunt u zien of het om een tolkdienst op locatie gaat (groen), of dat het om een telefonische tolkdienst gaat (oranje).

Op de projectkaart zit een knop waarmee u de opdracht meteen kunt accepteren. Door op het kruisje rechtsboven in de projectkaart te klikken, wijst u de dienst af.

Aannemen opdrachten

Wilt u meer informatie over het project, klikt u op de projectkaart en opent de projectkaart. Vervolgens ziet u meer informatie over het project, zoals de contactpersoon, de gespreksvoerder, de cliënt en het onderwerp.

Wilt u een aangenomen dienst annuleren, kunt u dit via Extranet doen tot 48 uur voor aanvang van de dienst.

Overzicht opdrachten
Onder de knop “Tolk” in de menubalk vindt u een overzicht van de door u aan te nemen opdrachten, de opdrachten die u hebt aangenomen en uw historie. In uw historie ziet u een overzicht van de tolkdiensten die u de afgelopen maand hebt uitgevoerd.

Aangenomen tolkdiensten

Profiel
Onder de knop “Profiel” vindt u een overzicht van al uw persoonlijke informatie. Hier kunt u uw gegevens aanpassen en documenten uploaden die u aan uw dossier wilt toevoegen, zoals diploma’s en certificaten. 

Op het moment dat het nieuwe Extranet in gebruik wordt genomen, kunt u via de pagina Tolken en Vertalers de Handleiding Nieuw Extranet downloaden.