Tolkdiensten voor de Raad voor de Kinderbescherming

Vanaf 1 juni 2016 bemiddelt Concorde in tolkdiensten voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Een groot deel van deze tolkdiensten zijn opdrachten op locatie en een deel vindt telefonisch plaats. Deze opdrachten kunnen zowel mentaal, emotioneel als inhoudelijk veeleisend zijn.

Wij hebben daarom een RvdK-tolkwijzer opgesteld. Hierin staan diverse gedragsregels, richtlijnen en tips. We vragen u deze goed door te lezen en in acht te nemen wanneer u een tolkdienst voor de RvdK en Concorde uitvoert.

 

RvdK-tolkwijzer

 

1. Voorbereiding/aanloop naar de tolkdienst

Zorg dat u ruim van tevoren aanwezig bent bij de tolkdienst zodat u kunt worden bijgepraat over de zaak. Bij huisbezoeken: wacht buiten totdat de hulpverlener er is (i.v.m. neutraliteit) en laat u buiten bijpraten. Mocht u in een wachtruimte zitten met de cliënt, maak dan geen contact i.v.m. neutraliteit. Uiteraard wordt er verwacht dat u op de hoogte bent van alle relevante terminologie om dit soort opdrachten goed uit te kunnen voeren.

 

2. De rol van de tolk

Tijdens de tolkdienst dient, zoals gewoonlijk, alles letterlijk te worden vertaald (behoudens culturele contexten) en strikte neutraliteit in acht te worden genomen. Behoud afstand, onafhankelijkheid en blijf alles tolken, zelfs bij conflicten. Wanneer u bij kennismaking hoort dat (een van de) ouders goed Nederlands spreekt, vraag dan aan de onderzoeker of er verwacht wordt dat u 1. alles vertaalt, 2. enkel voor een van de ouders zal tolken óf 3. dat u alleen de ouders moet aanvullen.

Mocht iets uw werk belemmeren (praktische zaken, maar ook gedrag van een van de partijen), richt u zich dan tot de hulpverlener. Geef aan het begin van het gesprek aan dat u alles letterlijk en onafhankelijk gaat tolken.

 

3. De tolkdienst

Gezien het emotionele karakter van veel gesprekken is het erg belangrijk dat u rustig en professioneel blijft en helder articuleert. Dit werkt bevorderend voor een goede afloop van een vaak al lastig gesprek.

Houdt tijdens het spreken zoveel mogelijk dezelfde zinsvolgorde aan als de hulpverlener. Dit voorkomt betekenisverschillen die hierdoor kunnen ontstaan.

Mochten er kinderen bij het gesprek aanwezig zijn, let dan op uw woordgebruik, zowel qua complexiteit als hardheid.

In geen geval mag u verkregen informatie gebruiken bij andere tolkdiensten.

 

4. Werkbriefjes en de Concorde Pocket App

Voor de Raad voor de Kinderbescherming gaat Concorde van start met de Tolkenapp voor het aftekenen van werkbriefjes. Het digitaal aftekenen zal voor de RvdK de norm worden. U dient daarom in het bezit te zijn van een goed werkende smartphone. Mocht er geen verbinding tot stand kunnen worden gebracht, dan dient het werkbriefje dezelfde dag opgestuurd te worden. Concorde is namelijk verplicht om binnen 24 uur de definitieve tolktijd aan de RvdK door te geven.

 

5. Vertraging of ziek? Bel Concorde op: 020 - 820 2 895

Heeft u twee diensten op locatie kort na elkaar en is de eerste dienst uitgelopen en/of denkt u dat u te laat komt voor de tweede dienst, bel dan zo snel mogelijk na afloop van de eerste dienst naar Concorde, zodat we de gespreksleider op de hoogte kunnen brengen. Dit vergroot het begrip en dat is positief voor uw en onze dienstverlening. Indien u niet kunt tolken (ziekte of ander soort overmacht), dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Gezien de ingrijpende aard van dit soort gesprekken en de grote belangen die hierbij spelen, verzoeken wij u hierbij enkel te annuleren wanneer er écht sprake is van overmacht.

 

6. Volg de gedragscode

In de gedragscode van Concorde staat beschreven hoe we verwachten dat u zich opstelt tijdens de tolkdiensten die u voor ons uitvoert.

De onderwerpen van de tolkdiensten zijn zeer persoonlijk. Het is van groot belang dat u zich onpartijdig en representatief opstelt, en dat u als professionele tolk integer omgaat met de informatie die u tijdens een tolkdienst krijgt.