ALGEMENE (INKOOP)VOORWAARDEN CONCORDE GROUP B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene (inkoop)voorwaarden wordt verstaan onder:

“Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden van Concorde Group zoals die te raadplegen zijn op https://www.concorde.nl/algemene-voorwaarden en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33238825.
"Concorde Group": Concorde Group B.V., gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 15, 1181 NB, te Amstelveen, Nederland, dan wel een nader door haar in de Opdracht als opdrachtgever aangewezen dochtervennootschap.
“Diensten”: alle door Opdrachtnemer aan Concorde Group in het kader van de Opdracht geleverde producten en/of diensten, alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Concorde Group verrichte werkzaamheden, in dat kader verricht en van welke aard dan ook.
"Opdrachtnemer": Een rechtspersoon, dan wel een natuurlijk persoon, met wie Concorde Group een Opdracht afsluit, dan wel met wie Concorde Group overweegt een Opdracht af te sluiten.
"Opdracht": de overeenkomst van opdracht, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, zoals schriftelijk vastgelegd tussen Concorde Group, als opdrachtgever, en Opdrachtnemer, als opdrachtnemer;
"Partij" of "Partijen": Concorde Group respectievelijk Opdrachtnemer, afzonderlijk dan wel tezamen;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en/of Opdrachten alsmede op aanvullende dan wel vervolgaanvragen, aanbiedingen en Opdrachten van Concorde Group met betrekking tot de levering van Diensten. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk door Concorde Group van de hand gewezen.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Concorde Group is geenszins verplicht een Opdracht toe te wijzen aan Opdrachtnemer en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtnemer houdt dan ook uitdrukkelijk geen garantie in dat er door Concorde Group een of meer Opdrachten aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Concorde Group is niet aansprakelijk voor het uitblijven van een of meer Opdrachten aan Opdrachtnemer.

3.2 Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst (in de zin van artikel 7:610 - 7:687 BW) te sluiten en dat zij uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van de Opdracht met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden. Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe om hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van de wederzijdse contractuele verplichtingen in overeenstemming te doen zijn met die welke gebruikelijk zijn bij het ten uitvoer brengen van een Opdracht. De Opdrachtnemer staat niet in enige (arbeidsrechtelijke) gezagsverhouding tot Concorde Group.

Artikel 4: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

4.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hijzelf, zijn personeel en (personeel van) door hem ingeschakelde derden, alle vertrouwelijke informatie betreffende Concorde Group, waaronder – maar niet beperkt tot – de bedrijfsgegevens van Concorde Group en/of de door haar gedreven ondernemingen, (bedrijfs)gegevens die tot afnemers en/of relaties van Concorde Group herleidbaar zijn en/of persoonsgegevens (identificeerbare natuurlijke persoon) van (medewerkers van) Concorde Group, haar afnemers en/of relaties, hierna “Vertrouwelijke Informatie”, waar Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht kennis van heeft gekregen, geheim zal houden tegenover derden en daaromtrent niets openbaar zal maken, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Concorde Group.

4.2 De in dit artikel genoemde verplichtingen voor Opdrachtnemer blijven ook na het eindigen van een Opdracht van kracht.

4.3 Indien Opdrachtnemer zijn geheimhoudingsplicht ingevolge dit artikel niet nakomt, heeft Concorde Group, een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar recht op een gefixeerde boete van
€ 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schending, te betalen door Opdrachtnemer. Het verbeuren van deze boete laat alle overige rechten van Concorde Group jegens de Opdrachtnemer uit hoofde van deze schending, waaronder het verhalen van de volledige door Concorde Group dientengevolge geleden schade, onverlet.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

5.1 Alles wat door Opdrachtnemer en de door hem in het kader van de Opdracht ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden aan Concorde Group dient te worden geleverd, wordt eigendom van Concorde Group en/of haar klanten. Opdrachtnemer doet door deze en bij voorbaat afstand van zijn mogelijke rechten van intellectuele eigendom op het werk dat in het kader van de Opdracht door hem geleverd is, dan wel verklaart de Opdrachtnemer om zo nodig op eerste en enige verzoek van Concorde Group zijn volledige medewerking te verlenen om die rechten op de daartoe bestemde wijze over te dragen aan Concorde Group of een door Concorde Group aangewezen partij. Opdrachtnemer doet tevens afstand van zijn (persoonlijkheids)rechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet (1912).

5.2 Opdrachtnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van hetgeen in het kader van een Opdracht door Opdrachtnemer als Dienst is verricht of als resultaat is opgeleverd. Opdrachtnemer vrijwaart Concorde Group tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen inbreuk maakt op enig recht van die derde, zowel in als buiten rechte.

Artikel 6: Klachten

6.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht zorgvuldig en als goed en (des)kundig opdrachtnemer uitvoeren. Indien er klachten over de verrichte werkzaamheden van Opdrachtnemer worden gemeld, zal Concorde Group de standaard klachtenprocedure van Concorde Group volgen.

Artikel 7: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en identiteitsbewijs

7.1 Opdrachtnemer zal, indien in Nederland belastingplichtig, vóór het accepteren van een Opdracht een geldige VAR en een geldig legitimatiebewijs aan Concorde Group overleggen. Tevens is Opdrachtnemer verantwoordelijk om bij het verlopen van zijn VAR of identiteitsbewijs een nieuwe VAR en/of een nieuw geldig identiteitsbewijs aan Concorde Group te doen toekomen.

7.2 Opdrachtnemer garandeert aan Concorde Group:
a. dat Opdrachtnemer door de fiscus/uitvoeringsinstellingen als zelfstandige onderneming wordt beschouwd;
b. dat de eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden uitvoert binnen het kader van een dienstbetrekking bij Opdrachtnemer, dan wel als zelfstandige in het kader van de uitoefening van een eigen beroep of bedrijf;
c. dat de uitvoering van de Opdracht er niet toe zal leiden, dat er een (fictief) dienstverband zal ontstaan tussen Concorde Group en Opdrachtnemer, dan wel tussen Concorde Group en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n);
d. dat Concorde Group niet gehouden is tot inhouding en afdracht van loonheffingen betreffende de inkomsten van Opdrachtnemer dan wel door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n); en
e. dat Opdrachtnemer Concorde Group volledig en onherroepelijk vrijwaart voor alle schade die Concorde Group lijdt of zou kunnen lijden, indien een van de hierboven weergegeven garanties niet, of niet volledig juist blijkt te zijn.

Artikel 8: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Tenzij de Opdrachtnemer (aantoonbaar) geregistreerd is in het “Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv)”, dient de Opdrachtnemer te beschikken over een zodanig actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als de afnemers van Concorde Group dat vereisen en daarvan tenminste iedere vijf (5) jaar vernieuwd een afschrift aan Concorde Group ter beschikking te stellen. 

Artikel 9: Antivirusprogramma

9.1 Opdrachtnemer zorgt voor een degelijk antivirusprogramma en beveiliging van zijn computer(s).

9.2 Indien om wat voor reden dan ook mocht blijken dat digitale bestanden die afkomstig zijn van de Opdrachtnemer geïnfecteerd zijn met (computer)virussen, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Concorde Group voortvloeit, waaronder – maar niet beperkt tot – de volledige directe en indirecte schade zoals de afnemers van Concorde Group die ten gevolge van die (computer)virussen lijden.

Artikel 10: Gedragscodes

10.1 Opdrachtnemer verklaart voor aangaan van de Opdracht kennis te hebben genomen van en de Opdracht uit te voeren in overeenstemming met de gedragscode voor tolken en vertalers van Concorde. Deze gedragscode, zoals die door Concorde van tijd tot tijd mag worden gewijzigd, is te vinden op https://www.concorde.nl/gedragscode-tolken en https://www.concorde.nl/gedragscode-vertalers.

10.2 Opdrachtnemer verklaart voor aangaan van de Opdracht kennis te hebben genomen van en de Opdracht uit te voeren in overeenstemming met de gedragscode voor tolken en vertalers van het Bureau Wbtv. Deze gedragscode, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, is hier terug te vinden.

Artikel 11. Relatiebeding

11.1 Het is Opdrachtnemer verboden om gedurende een periode van twaalf (12) maanden na het (laatste) moment waarop Diensten door hem aan Concorde zijn geleverd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Concorde Group, direct dan wel indirect overeenkomsten aan te gaan met, opdrachten uit te voeren voor en/of anderszins zakelijke contacten te onderhouden met klanten en/of relaties van Concorde Group waarvoor de Diensten (uiteindelijk) zijn verricht en/of die de Opdrachtnemer anderszins ten tijde van de uitvoering van de Opdracht(en) bekend zijn geworden.

11.2 Onder klanten en/of relaties in de zin van lid 1 worden in ieder geval ook verstaan natuurlijke of rechtspersonen waarmee Concorde Group gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaande aan het laatste moment waarop Diensten door de Opdrachtnemer aan Concorde zijn geleverd, aantoonbaar zakelijke contacten heeft onderhouden ongeacht of deze contacten tot de Opdracht of opdrachten aan Concorde Group hebben geleid.

11.3 Indien Opdrachtnemer zijn verplichting ingevolge dit artikel niet nakomt, heeft Concorde Group, een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar recht op een gefixeerde boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schending, te betalen door Opdrachtnemer. Het verbeuren van deze boete laat alle overige rechten van Concorde Group jegens de Opdrachtnemer uit hoofde van deze schending, waaronder het verhalen van de volledige door Concorde Group dientengevolge geleden schade, onverlet.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Partijen kennis te nemen, tenzij dwingende competentieregels daaraan in de weg staan.